06/05/2019

Vertrouwenspersoon

Binnen een vereniging als ismus gebeurt veel. Er vinden met regelmaat informele samenkomsten plaats, als formele evenementen. Tegelijkertijd gaat ismus tweee keer per jaar op reis, om maar wat te noemen. Het streven van het bestuur van ismus is om zoveel mogelijk mensen zich welkom te laten voelen bij de vereniging en tijdens de evenementen. Hoewel dit streven bestaat, kan het zo zijn dat iets voorvalt waarbij een lid zich op wat voor manier dan ook onprettig voelt. Hiertoe bestaat er binnen ismus een externe vertrouwenspersoon, te weten Gerry van der Kamp-Alons. Contact met de vertrouwenspersoon kan te allen tijde opgenomen worden via het daarvoor bedoelde emailadres: ismusvertrouwenspersoon@ru.nl. In de regeling is opgenomen dat dit contact onder elke omstandigheid vertrouwelijk blijft, behalve wanneer een casus betrekking heeft op Art. 160 van het Wetboek van Strafvordering. De vertrouwenspersoon mag niet handelen zonder instemming van degene die het contact heeft opgestart. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het informeren van derden (waaronder het ismusbestuur). De vertrouwenspersoon heeft dus een adviserende en luisterende rol, en betrekt zich alleen bij het gevolg geven aan een melding wanneer de melder dit zelf wenst.

De volledige regeling vertrouwenspersoon is via deze link